Podmínky používání


Tato smlouva byla vypracována v slovenčine. V případě, že je některá z přeložených verzí této smlouvy v rozporu s verzí v slovenčine, v rozsahu daného rozporu platí verze v slovenčine.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů Serverů a Provozovatele Serverů, kterým je společnost Blindr s.r.o., Silvánová 35, 902 01 Pezinok, Slovensko, IČO: 50560409, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.114881/B, DIČ: 2120374047, IČ DPH: SK2120374047 (dále jen "Provozovatel") při poskytování a využívání Služeb na Serverech. Adresa elektronické pošty Provozovatele je [email protected].

1.2 Poskytování Služeb upravené těmito Podmínkami kontroluje Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 29,827 99 Bratislava, Slovensko (dále jen "SOI"), pokud Podmínky nebo zvláštní podmínky používání služeb jednotlivých Serverů (dále jen "Zvláštní podmínky") neurčí jinak.

2. Základní pojmy

2.1 Serverem se rozumí všechny veřejné weby, dostupné přes domény, jejichž držitelem je Provozovatel respektive třetí osoba na základě zvláštního vztahu s Provozovatelem (dále jen "Třetí osoba") a jejichž prostřednictvím Provozovatel nebo Třetí osoba poskytuje uživatelům služby (dále jen "Server" nebo "Servery").

2.2 Služby, které Provozovatel nebo Třetí osoba poskytují na jednotlivých Serverech představují zejména zpracování, vyhledávání, shromažďování, uchovávání a přenos dat. Jednotlivým uživatelům jsou poskytovány bezplatně a to na komerční i nekomerční účely, pokud není dále v těchto Podmínkách nebo ve Zvláštních podmínkách každého Serveru uvedeno jinak (dále jen "Služba" nebo "Služby").

2.3 Uživatelem serverů je každá fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje na jakýkoliv Server Provozovatele a využívá Služby poskytované Provozovatelem nebo Třetí osobou na Serveru (dále jen "Uživatel" nebo "Uživatelé"). Pro využívání Služeb se není třeba registrovat, pokud Podmínky nebo Zvláštní podmínky každého Serveru neurčí jinak.

3. Registrace a přihlášení

3.1 Pro využívání Služeb Serverů se není třeba registrovat v systému Serverů Provozovatele, pokud tyto Podmínky nebo Zvláštní podmínky nestanoví jinak. Registrovaný Uživatel však má k dispozici více možností a služeb oproti Uživatelům, kteří nejsou na Serverech registrovaní.

3.2 Každému registrovanému Uživateli Provozovatel vytvoří uživatelský účet na službě Blindr (blindr.eu, aplikace Blindr) (dále jen "Uživatelské konto"). Registrace je povolena pouze osobám starším 13 let se souhlasem zákonného zástupce, nebo osobám starším 16 let. Registrací Uživatel potvrzuje, že je starší než 13 let a má souhlas od zákonného zástupce, nebo je starší než 16 let. Do svého Uživatelského konta se Uživatel přihlašuje prostřednictvím přihlašovacího emailu (dále jen "Blindr ID") a hesla. Blindr ID slouží jako unikátní identifikátor každého Uživatele, pod kterým se Uživatel přihlašuje do systému Serverů. Pokud Zvláštní podmínky nestanoví jinak, Uživatel může Uživatelské konto a Služby začít využívat okamžitě po vyplnění kontaktních údajů.

3.3 Uživatel je povinen při registraci uvést pouze pravdivé údaje. V případě, že se nějaká skutečnost v údajích Uživatele změní, je povinen tento údaj neprodleně opravit i ve svém profilu. Údaje je možné kdykoliv upravit a to v položce "Upravit profil"/"Nastavit účet" uživatelského menu. Pokud Uživatel neuvede pravdivé údaje, Provozovatel může jeho registraci zrušit. Údaje, které jsou vázány k Uživatelskému kontu včetně přístupového hesla lze měnit pouze v profilu tohoto Uživatelského konta. Pokud existuje podezření na nesprávné údaje Uživatele, Provozovatel může požadovat ověření těchto údajů pomocí příslušných systémových prostředků. Pokud Uživatel po vyžádání své údaje neověří, jeho registrace může být zrušena.

3.4 Uživatel si je povinen bezpečně uchovat heslo ke svému Blindr ID. Sám odpovídá za veškeré aktivity provedené prostřednictvím svého Uživatelského konta. Pokud Uživatel zjistí, že bylo jeho konto nebo údaje použité neautorizovanou osobou, je povinen neprodleně kontaktovat Provozovatele.

3.5 Pokud bylo Uživateli zrušeno konto z důvodu porušení právních předpisů nebo Podmínek Uživatelem, Uživatel bere na vědomí, že při nové registraci takovému Uživateli nemusí být zaslán ověřovací kód na jím uvedené telefonní číslo nebo email a jeho registrace nemusí být potvrzena.

4. Zrušení registrace

4.1 Provozovatel má právo kdykoliv zamítnout nebo omezit Uživateli přístup na Servery nebo odstranit jakýkoliv Příspěvek Uživatele ze systému. Udělat tak může zejména z důvodu poškozování Provozovatele, Poskytovatele, jiného Uživatele nebo porušení Podmínek.

4.2 Uživatel si je vědom, že Provozovatel může jeho Uživatelský účet kdykoliv v souladu s těmito Podmínkami resp. Zvláštními podmínkami zrušit nebo zamezit přístup Uživateli a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel tak může učinit zejména pokud:
- Uživatel poruší tyto Podmínky nebo Zvláštní podmínky
- Uživatel poruší zákony a právní normy SR a Evropské unie
- Dojde k poškozování Provozovatele nebo jiného Uživatele
- Uživatel neověří své konto prostřednictvím telefonního čísla, emailu nebo jiným ověřovacím způsobem (např. ověření profilu fotografií s určitými podmínkami)
- Uživatelské konto nebude použito ani jednou během 30 dnů od prvního odhlášení po nové registraci konta nebo pokud Uživatelské konto nebude použito během 3 let od posledního odhlášení
- Uživatel si bude vytvářet nové/duplicitní Uživatelské konta nebo se bude vydávat za jinou osobu
- Uživatel o to sám požádá, způsobem, který je uveden přímo v profilu Uživatele, zasláním emailu na adresu [email protected]
Uživatelské konto je nastaveno tak, aby ho mohl Uživatel využívat na všech portálech Provozovatele. Aktivita Uživatelského konta na kterémkoliv portálu Provozovatele, při které dochází k přihlášení Uživatele resp. využití jakékoliv Služby Provozovatele prostřednictvím Uživatelského konta naruší absenci aktivity Uživatele a tudíž nedojde ke zrušení uživatelského konta z tohoto důvodu.

4.3 Po zrušení Uživatelského konta Provozovatel udržuje informace zadané Uživatelem na Server po dobu potřebnou k vymazání informací ze Serveru, vyplývající z technického nastavení fungování procesu odstraňování údajů po zrušení konta. Po zrušení registrace Uživatele na Serveru zůstávají i všechny příspěvky Uživatele, které byly a jsou veřejně přístupné i soukromé příspěvky, resp. korespondence Uživatele s ostatními Uživateli, jejichž registrace nebyla zrušena.

5. Podmínky pro využívání Služeb

5.1 Provozovatel poskytuje různorodé služby. Portál blindr.eu, nebo aplikace Blindr slouží jako vstupní brána ke všem portálům Provozovatele nebo Třetích osob. Dále poskytuje tyto služby: provozování sociální a seznamovací sítě, provozování a tvorba aplikací a stránek, reklamní a marketingové služby, grafické služby, služby IT a další služby. Využívání Služeb Provozovatele je povoleno pouze osobám starším 13 let se souhlasem zákonného zástupce, nebo osobám starším 16 let. Využíváním Služeb Provozovatele Uživatel potvrzuje, že je starší než 13 let a má souhlas od zákonného zástupce, nebo je starší než 16 let.

5.2 V případě, že Uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami, případně se Zvláštními podmínkami, nesmí využívat Služby poskytované Provozovatelem, na které se vztahují tyto Podmínky nebo Zvláštní podmínky.

5.3 Využíváním Služeb poskytovaných Provozovatelem Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami a Zvláštními podmínkami, pokud Služby zvláštních Serverů využívá.

5.4 Uživatelé využívají Služby Provozovatele na vlastní riziko. Uživatelé tedy berou na vědomí, že mohou být při těchto Službách vystaveni různým obsahům, které mohou být pro některé Uživatelé nevhodné, neslušné nebo urážející.

5.5 Provozovatel má právo propojit Servery, jejichž je majitelem nebo ke kterým má jiná práva.

5.6 Uživatel tímto vyjadřuje v souladu s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. (SR) o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o elektronických komunikacích") souhlas s voláním, se zasíláním emailů a SMS zpráv na kontaktní adresy, které uvedl při registraci na Serverech Provozovatele.

5.7 Volání, email nebo SMS zpráva podle předchozí věty může mít informační nebo reklamní charakter a jejich iniciátorem je Provozovatel. Pokud Uživatel nesouhlasí s voláním, se zasíláním těchto emailů nebo SMS zpráv, může tento nesouhlas kdykoli sdělit Provozovateli zasláním emailu na adresu [email protected] (nebo na jiný kontakt pokud tak určují tyto Podmínky nebo Zvláštní podmínky) nebo jednoduchým odhlášením při každém doručení emailové zprávy kliknutím na odkaz na konci emailové zprávy.

5.8 Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služeb předá Provozovateli elektronicky, poštou nebo jakýmkoli jiným způsobem své podněty, názory, projevy, připomínky, texty, obrázky, videa, nahrávky či jiné příspěvky (dále jen "Příspěvky"), tímto souhlasí, aby Provozovatel použil tyto Příspěvky za účelem propagace vlastních produktů nebo služeb.

5.9 Pokud obsah Příspěvků spadá pod ochranu duševního vlastnictví, Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 618/2003 Z.z. (SR) o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Autorský zákon" nebo "AZ") uděluje bezplatný, nevýhradní, dále přenositelný, věcně a místně neomezený souhlas k použití Příspěvků. Tento souhlas má platnost pouze po dobu trvání smluvního vztahu s Provozovatelem. Provozovatel není povinen Příspěvky předány Uživatelům jakkoli použít a je oprávněn tyto Příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze Serverů, pokud Zvláštní podmínky nestanoví jinak.

6. Práva a povinnosti Provozovatele

6.1 Provozovatel může kdykoliv zrušit registraci Uživatele a to i bez uvedení důvodu. Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování Služeb na Serverech na dobu určitou, neurčitou nebo navždy.

6.2 Při ukončení poskytování Služeb Provozovatelem a používání Služeb Uživatelům, mají Provozovatel a Uživatel zákonná práva, pokud z toho vyplynou. V případě pokut Provozovatele za porušení povinností Uživatele uvedených v těchto Podmínkách, Zvláštních podmínkách nebo obecně závazných právních předpisech Slovenské republiky, si je Uživatel vědom, že je povinen nahradit takto vzniklou škodu Provozovateli v plném rozsahu.

6.3 V případě absence jakékoliv aktivity Uživatele ve službě Blindr, delší než 3 roky od posledního odhlášení, může Provozovatel smazat celou schránku zpráv a Příspěvky daného Uživatele.

6.4 Provozovatel není zodpovědný za obsah Příspěvků ani za diskuse a jejich obsah v chatě na Serverech, neodpovídá ani za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživateli. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit obsah nebo Příspěvky Uživatele, omezit nebo zamezit přístup ostatních Uživatelů k obsahu nebo Příspěvkům Uživatele, v případě, že je takový obsah nebo Příspěvky vyhodnocen jako sporný nebo porušující Podmínky nebo Zvláštní podmínky.

6.5 Provozovatel nezaručuje Uživatelům nepřetržitou funkčnost, bezchybnou činnost ani zabezpečení serveru. Provozovatel nenese zodpovědnost za žádnou škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Služeb. Provozovatel může kdykoliv odstavit Servery a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

6.6 Provozovatel nemá vůči Uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s poskytováním Služeb na Serverech kromě povinností uvedených v příslušných právních předpisech, Podmínkách, resp. ve Zvláštních podmínkách žádné další povinnosti.

7. Práva a povinnosti Uživatele

7.1 Uživatel může kdykoliv ukončit využívání Služeb Provozovatele nebo Třetí osoby bez předchozího oznámení o této skutečnosti.

7.2 Uživatel může přidávat na Servery jen takové Příspěvky, k jejichž obsahu má autorská práva resp. souhlas autora k jejich použití. Uživatel je sám zodpovědný za své příspěvky a souhlasí s tím, že nebude používat Služby pro účely, které nejsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

7.3 Uživatel si uvědomuje, že Provozovatel může Uživateli posílat zprávy ověřovacího, bezpečnostního nebo upozorňujícího charakteru a to zejména z důvodu ochrany práv Uživatele nebo jiných Uživatelů.

7.4 Uživatel si je vědom, že se při využívání Služeb musí chovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky, obecně závaznými právními předpisy státu ve kterém se nachází a/nebo s obecnou morálkou.

7.5 Uživateli je zakázáno:
- propagovat a uskutečňovat jakoukoli další formu řízení, která není v souladu s právním řádem Slovenské Republiky
- uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamavé zprávy o třetím subjektu, zejména pokud takové informace o třetím subjektu mohou přinést jinému subjektu neoprávněný prospěch nebo výhodu
- propagovat násilí a otevřeně nebo skrytě podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, víry a náboženství, jazyka, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině, politického či jiného smýšlení
- propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je nevhodně ospravedlňuje, zlehčuje nebo schvaluje
- otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek
- vyjadřovat se vulgárně, používat slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou
- ohrožovat psychický, morální nebo fyzický vývin nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav
- odesílat příspěvky s erotickým obsahem, s výjimkou prostorů k tomu určených
- propagovat dětskou pornografii
- otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele
- otevřeně nebo skrytou formou dělat reklamu a to jakýmkoli výrobkům nebo službám, kterékoliv fyzické nebo právnické osobě
- propagovat léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a veterinární lékařský předpis, které obsahují omamné a psychotropní látky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis a které se hradí na základě zdravotního pojištění podle zvláštního předpisu a léků neregistrovaných v Slovenské republice, v kterých je zmínka o účincích léků na léčení chronické nespavosti, chorob poruch metabolismu, psychických nemocí, tuberkulózy, přenosných pohlavních chorob, závažných infekčních chorob a nádorových chorob
- otevřeně nebo skrytou formou propagovat zbraně a střelivo nebo jakkoli zbraně a střelivo popisovat
- rozšiřovat obsah stránek Provozovatele, zejména kopírovat, měnit, šířit nebo jakkoli jinak nakládat s obsahem stránek za účelem jeho komerčního využití, s výjimkou nakládání s příspěvkem a vlastním obsahem Uživatele, pokud mezi Uživatelem a Provozovatelem neexistuje jiná dohoda
- vytvářet nové/duplicitní Uživatelské konta a vydávat se za jinou osobu
- nedodržovat výše uvedené zákazy

7.6 Uživatel se nemůže snažit bránit v diskusi na Serverech ostatním Uživatelům, případně ji narušovat. Uživateli je zakázáno obtěžovat ostatní Uživatele.

7.7 Uživatel se nebude snažit přihlásit se na Servery jako jiný Uživatel. Nebude ani jinak poškozovat další Uživatele nebo jiné osoby. Uživatel nemůže žádným způsobem poškozovat Provozovatele a jeho dobré jméno. Uživateli je zakázáno na Serverech propagovat Služby jiných osob, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k Provozovateli.

7.8 Uživatel se zavazuje, že se nebude snažit odstranit, respektive zabraňovat zobrazování reklamy na Serverech, nebude si vypínat zobrazování obrázků na Serverech. Uživatel souhlasí s tím, že mu bude zobrazována reklama na Serverech, budou mu rozeslány reklamní zprávy a emaily, případně jiný obsah.

8. Placené Služby

8.1 Při placených Službách, které poskytuje Provozovatel se na závazkový vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem použijí přiměřeně ustanovení těchto Podmínek s výjimkou článku 6 bod 1 a 3, článku 11 bod 2 a článku 13 bod 2 a 3 těchto Podmínek.

8.2 Při placených Službách bude Uživatel informován prostřednictvím doplňujících Zvláštních pravidel o používání Služeb, aktivaci, formě úhrady za služby a o odpovědnosti za případně se vyskytující vady na Službě. Postup při uplatnění práva z odpovědnosti za vady na poskytnuté placené Službě je upraven reklamačním řádem příslušné placené Služby.

8.3 Uživatel placené Služby bude považován podle § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. (SR) o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o DPH") za osobu povinnou k dani pouze v případě, že poskytne Provozovateli správné fakturační údaje do 5 dnů od aktivace Služby na emailovou adresu [email protected] (nebo na jiný kontakt pokud tak určují tyto Podmínky nebo Zvláštní podmínky), pokud Zvláštní podmínky neurčují jinak.

8.4 S ohledem na povahu poskytování Služeb, Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním dokladů za placené Služby na Uživatelove emailové konto registrované na službě Blindr (blindr.eu, nebo aplikace Blindr).

8.5 Uživatel placené Služby se v případě neposkytnutí údajů podle bodu 3 tohoto článku Podmínek nepovažuje za osobu povinnou k dani podle § 3 ods. 1 Zákona o DPH (SR). Provozovatel za placené Služby nevypracuje Uživateli podle § 71 ods. 1 Zákona o DPH (SR) fakturu, pokud Zvláštní podmínky neurčují jinak.

8.6 Pokud Uživatel placených Služeb poruší tyto Podmínky, Provozovatel bude moci tomuto Uživateli omezit používání placené Služby. Provozovatel je povinen Uživatele placených Služeb, který porušil tyto Podmínky informovat o takovém porušení a o rozsahu omezení. Pokud Uživatel placených služeb poruší Podmínky opakovaně během 6 měsíců od porušení Podmínek, na které byl upozorněn v souladu s předchozí větou tohoto bodu Podmínek (dále jen "Podstatné porušení Podmínek"), Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.7 S ohledem na charakter poskytovaných Služeb, Provozovatel a Uživatel, který se pokládá za spotřebitele ve smyslu příslušných právních předpisů, tímto souhlasí v souladu s § 48 ods. 2 Občanského zákoníku (SR), že odstoupením od smlouvy podle tohoto bodu dochází ke zrušení smlouvy ke dni doručení odstoupení (t.j. ke zrušení registrace). Pro vyloučení pochybností, v případě pokud má daný Uživatel vytvořeno několik Uživatelských kont, při podstatném porušení Podmínek a uplatnění práva odstoupit od smlouvy při podstatném porušení podmínek ze strany Provozovatele, Uživateli budou zrušeny všechny jeho konta.

8.8 Odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení Podmínek sdělí Provozovatel Uživateli emailem na emailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel zadal při registraci. Odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení Podmínek se pokládá za doručené na druhý den od odeslání emailové zprávy obsahující odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení Podmínek.

8.9 V případě placených Služeb může být jejich poskytování zabezpečováno i v spolupráci s Třetí osobou. Jde o aktivace placených služeb, které zajišťuje Třetí osoba a tento způsob platby zprostředkuje společnost k tomu určená, uvedená přímo při aktivaci dané Služby. Aktivaci doplňkových (placených) Služeb podporují operátoři, kteří jsou uvedeni přímo při aktivaci dané Služby.

9. Poskytování Služeb Třetími osobami

9.1 Uživatel si uvědomuje, že registraci prostřednictvím Uživatelského konta zajišťovaného Provozovatelem mohou svým uživatelům poskytovat i Třetí osoby, kterým to Provozovatel umožní, resp. které mají s Provozovatelem uzavřenou zvláštní dohodu nebo jiný vztah a které poskytují na Serverech svým uživatelům neplacené nebo placené služby.

9.2 Pokud dochází k registraci Uživatele kvůli jeho zájmu využívat službu Třetí osoby, tyto Podmínky se s výjimkou ustanovení o registraci vztahují a uplatní i na vztah mezi Uživatelem a Třetí osobou. Třetí osoba v takovém případě vystupuje v pozici Provozovatele a Poskytovatele služby a vůči Uživatelům jakož i obchodním partnerům si musí splnit všechny povinnosti vyžadované právními předpisy.


10. Ochrana osobních údajů a soukromí Uživatelů

10.1 Provozovatel zpracovává údaje Uživatele za účelem poskytování Služeb Uživateli.

10.2 Aby mohl Provozovatel poskytovat Uživateli služby, v nezbytném rozsahu bude zpracovávat údaje, které Uživatel uvedl při registraci nebo vložil při poskytování jednotlivých Služeb vztahující se k předmětu plnění Služby. V případě, že Uživatel nesouhlasí s poskytnutím svých údajů za tímto účelem, objektivní a technicky není ani možné poskytnutí Služeb Provozovatelem nebo Třetí osobou. Tento rozsah údajů je Provozovatel zároveň oprávněn zpracovat i v případě ochrany svých práv v případném sporu s Uživatelem jako i v případě, že mu poskytnutí údajů ukládá zákon.

10.3 Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých dalších údajů, které Provozovatel získá při poskytování Služeb za účelem adresní nabídky zboží nebo služeb Provozovatele nebo zákazníků Provozovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním emailové zprávy na adresu [email protected], v níž Uživatel uvede, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem adresní nabídky zboží nebo služeb. Souhlas je udělen na dobu trvání smluvního vztahu s Provozovatelem.

10.4 Provozovatel použije údaje Uživatele pouze v rozsahu a v souladu s ustanoveními zákona č. 18/2018 Z.z. (SR) Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") a těchto Podmínek.

10.5 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele, které Uživatel zadal v registračním formuláři při registraci a to v rozsahu: přihlašovací jméno, věk, datum narození, pohlaví, lokalizační údaje, emailová adresa a telefonní číslo Uživatele, který je fyzickou osobou, případně údaje, které ukládá Uživatel sám při využívání Služeb.

10.6 Provozovatel uchovává i jiné údaje a to např. název společnosti, IČO, emailovú adresu a telefonní číslo Uživatele, který je právnickou osobou a soukromé údaje (jiné než osobní údaje), jimiž jsou všechny údaje, které nejsou veřejně přístupné ostatním Uživatelům nebo nejsou jinak sdíleny (například údaje, při kterých bylo uživatelům uvedeno "nezveřejnit" a pod.) a pošta a to i v případě, že je sdílená. Provozovatel také uchovává i údaje jako jsou: fotky, IP adresa počítače, časy přístupů (Logy), soubory cookies, identifikátory mobilních zařízení, elektronické identifikátory, lokalizační údaje.

10.7 Provozovatel má v souladu s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikacích (SR) právo používat kontaktní informace Uživatele, které získal při poskytování Služeb za účelem šíření elektronické pošty při propagaci vlastních podobných produktů a služeb.

10.8 Pokud Uživatel nesouhlasí s voláním, se zasíláním emailů nebo SMS zpráv, svůj nesouhlas může kdykoli oznámit Provozovateli zasláním emailu na adresu [email protected] (nebo na jiný kontakt pokud tak určují tyto Podmínky nebo Zvláštní podmínky) nebo jednoduchým odhlášením při každém doručení emailové zprávy kliknutím na odkaz na konci emailové zprávy.

10.9 Ve smyslu zákona 18/2018 Zákon o ochraně osobních údajů (SR) má Uživatel jako dotčená osoba právo požadovat na základě písemné žádosti informace o osobních údajích ohledně jeho osoby. Přistoupením k těmto Podmínkám Uživatel prohlašuje, že byl poučen ohledně práv dotčené osoby.

10.10 Uživatel si uvědomuje, že jeho osobní údaje mohou být v souvislosti s některými (zejména inzertními, analytickými, sociálními a placenými) službami, poskytovanými na Serverech, zpřístupněny nebo zveřejněny také jiným osobám, tj jiným Uživatelům za účelem poskytování Služeb nebo poskytnuté partnerským subjektům - zprostředkovatelem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Zprostředkovatele vybírá Provozovatel při respektování zákonných ustanovení. Uživatel má právo se seznámit se zprostředkovateli, se kterými Provozovatel spolupracuje.

10.11 Za účelem optimalizace a zlepšení kvality poskytovaných služeb Provozovatel sbírá od návštěvníků svých portálů některé informace jako jsou např. IP adresy, cookies. Tyto informace nevedou k identifikaci jednotlivce. Cookies jsou malé jednotky údajů skladované prohlížečem na pevném disku počítače Uživatele. Provozovatel využívá soubory cookies, aby zkvalitnil svoje služby. V případě že si Uživatel nepřeje používat soubory cookies, může si vymazat nebo blokovat cookies ve svém prohlížeči, čímž ovšem znemožní používání Služeb.

10.12 Shromažďujeme různé druhy údajů v závislosti na tom, o jaké služby se jedná. Shromažďujeme informace io tom, jakým způsobem používáte naše aplikace a Služby, včetně informací o typech obsahu, který si prohlížíte nebo se kterým pracujete, případně informace o trvání vašich činností.

10.13 Na základě informací z počítačů, telefonů a jiných zařízení, na kterých instalujete a používáte naše Služby, v závislosti na povolení, které jste udělili jsme schopni zajistit vyšší ochranu vašeho soukromí. Z vašich zařízení shromažďujeme informace jako verze operačního systému, verze aplikace a informace o hardwarovém vybavení zařízení. Díky nim můžeme poskytovat konzistentní služby ve všech vašich zařízeních. Získané údaje používáme jako pomoc při poskytování a podpoře našich Služeb. Můžeme vám tak přizpůsobit ten nejlepší obsah. Váš účet se neustále snažíme chránit prostřednictvím týmu techniků a technologií, jako je například šifrování komunikace i dalšího obsahu prostřednictvím protokolu HTTPS.

10.14 Pro rychlé a pohodlné nahrávání fotografií do alb a posílání fotografií přes poštu si mobilní aplikace vyžaduje přístup k vašemu fotoaparátu a také mediálnímu úložišti. Pro zjištění kompatibility zařízení s našimi aplikacemi potřebujeme přístup ke čtení stavu a identity zařízení. Aplikace má také povolení k přístupu síťového připojení, ovládání vibrování, má povolení přijímat data z internetu a zabránit zařízení přejít do režimu spánku.

10.15 Provozovatel není odpovědný za zneužití údajů, zveřejněných na Serverech v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů a/nebo údajů, které Uživatel sám zveřejní.

Poučení o vašich právech (Slovensky)
Zásady ochrany osobních údajů (Slovensky)

11. Odpovědnost za škodu

11.1 Provozovatel není odpovědný za činnost Uživatelů, ani za způsob jakým Služby využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití Služeb Uživatelem nebo třetími osobami. Provozovatel není odpovědný za škody, které by vznikly Uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Služeb.

11.2 Provozovatel nenese odpovědnost ani za škody, které by vznikly Uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti využívání Služeb nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

11.3 Provozovatel nezaručuje nepřetržitou funkčnost Serveru, jeho bezchybnou činnost a zabezpečení. Zároveň má právo odstavit Server bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu. Provozovatel není odpovědný za žádnou škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Služeb na Serveru, jakož i způsobených nefunkčností, chybovostí nebo činností jiných Uživatelů či z jiných důvodů.

11.4 Uživatel si uvědomuje, že využívá Služby Serverů výhradně na vlastní riziko.

12. Reklamace a řešení sporů online

12.1 Provozovatel je odpovědný zato, aby byly placené služby Serverů poskytované řádně a včas. V případě vyskytnutí se vad poskytovaných placených služeb je Provozovatel povinen tyto vady neprodleně odstranit.

12.2 Pokud má Uživatel zájem o reklamaci, může o ni písemně požádat na emailové adrese [email protected] (nebo na jiný kontakt pokud tak určují tyto Podmínky nebo Zvláštní podmínky). V reklamaci je povinen konkrétně popsat reklamované skutečnosti.

12.3 Provozovatel se zavazuje každou reklamaci prověřit a v případě, že tato je opodstatněná, je povinen podniknout kroky směřující k jejímu nápravě.

12.4 V případě, že Uživatel, který je spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel vybavil jeho reklamaci, nebo pokud si myslí, že Provozovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na Provozovatele se žádostí o nápravu. Pokud Provozovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo pokud neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, Uživatel se může obrátit za účelem ochrany svých spotřebitelských práv na subjekt alternativního řešení sporů podle zákona č. 391/2015 Z.z. (SR) o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen "Zákon o alternativním řešení sporů").

12.5 Během alternativního řešení sporů Uživatel-spotřebitel spolupracuje se subjektem alternativního řešení sporů, aby mohl být spor co nejrychleji vyřešen. Návrh na zahájení alternativního řešení sporu je možné podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o alternativním řešení sporů (SR).

12.6 Uživatel, který je spotřebitel má právo si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. V případě přeshraničního sporu má Uživatel-spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které mu poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu.

12.7 Subjektem alternativního řešení sporů je "Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava, Slovensko", resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk).

12.8 Informace o postupech při uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů Uživatelů najdete v reklamačním řádu dané služby.

12.9 Na základě článku 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o řešení spotřebitelských sporů online, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, Uživatel, který je spotřebitelem má právo svá práva a nároky, vyplývající ze smluvního vztahu (kupní smlouvy nebo smlouvy o službách online) s Provozovatelem, uplatňovat v rámci alternativního online řešení sporů.

12.10 Řešení sporů online (dále jen "RSO") zabezpečuje platforma provozována Evropskou komisí. Uživatel-spotřebitel může využít platformu RSO na řešení sporů, v jazyce, který si zvolí. Platforma RSO je přístupná online na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Provozovatel je oprávněn měnit, inovovat nebo jinak upravovat Služby bez předchozího upozornění Uživatelů i bez jejich souhlasu, v případě, že taková změna není porušením práv Uživatele placených Služeb.

13.2 Provozovatel je oprávněn změnit tyto Podmínky v případě, že tyto změny budou vyžádané změnou Služeb, právních předpisů, skutkového stavu, technickými možnostmi Provozovatele nebo jinými okolnostmi, které vyplynou z potřeb Provozovatele.

13.3 Pokud by došlo ke změně Podmínek, Uživatel bude o aktuálním znění Podmínek informován spolu s odkazem na úplné znění Podmínek. Uživatel je zároveň oprávněn se kdykoli seznámit s aktuálním zněním těchto Podmínek na kterémkoli Serveru Provozovatele. V případě že Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, může zrušit svou registraci, resp. v případě, že jde o neregistrovaného Uživatele, přestat používat Služby Provozovatele. Pokud Uživatel pokračuje v používání Služeb, má se za to, že se změnami Podmínek souhlasí.

13.4 Uživatel je při využívání Služeb povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy Slovenské republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto Podmínkách nebo Zvláštních podmínkách může Provozovatel v souladu se zákonem poskytnout všechny dostupné informace o uživatelích (včetně soukromých údajů Uživatele) oprávněným orgánům.

13.5 Podmínky platí současně se Zvláštními podmínkami pro Servery provozované společností Blindr s.r.o.. Pokud Uživatel užívá i Službu, na kterou se Zvláštní podmínky vztahují, zavazuje se také dodržovat Zvláštní podmínky.

13.6 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Na otázky, které nejsou upraveny v těchto Podmínkách ani ve Zvláštních podmínkách se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku. Pokud Uživatel není spotřebitelem, na otázky neupravené Podmínkami a ani Zvláštními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
Tato stránka využívá cookies a jiné technologie sledování na rozlišení jednotlivých zařízení, na individuální nastavení služeb, analytické a statistické účely a pro přizpůsobení zobrazení obsahu a reklam. Některé informace mohou být poskytnuty i našim partnerům v oblasti sociálních médií, inzerce a analýzy. Pokud budeš pokračovat v používání stránky, předpokládáme, že ti vyhovuje aktuální nastavení. Nastavení si můžeš kdykoliv změnit ve svém prohlížeči, čímž však výrazně omezíš funkčnost našich stránek.